Obchodné podmienky

Nachádzate sa tu

1. Definícia základných pojmov

1.1 Obchodnými podmienkami sa rozumejú tieto Obchodné podmienky PARCELONA.

1.2 Zasielateľom sa rozumie:

a) spoločnosť Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325/97, 08001 Prešov, IČO: 46571019, DIČ: 2023442311 a IČ DPH: SK2023442311 (Adresa prevádzky: Volgogradská 5a, 080 01 Prešov)

alebo

b) SZČO Marta Vavreková, Prostějovská 41, 080 01 Prešov, IČO: 37052501, DIČ: 1020010563 a IČ DPH: SK1020010563 (Adresa prevádzky: Budovateľska 50F, 080 01 Prešov).

1.3 Zasielateľ je prevádzkovateľom stránky www.parcelona.sk (ďalej len „Webová stránka“) a všetkých autorských a príbuzných práv spojených s menom a značkou PARCELONA.

1.4 Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej zasielateľ poskytuje na základe jej objednávky prepravné služby (zaisťuje prepravu zásielky alebo zásielok z Miesta odoslania do Miesta určenia alebo zaisťuje prepravu zásielky sám).

1.5 Odosielateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, od ktorej je zásielka odosielaná. Odosielateľ je osoba, ktorá môže, ale nemusí byť totožná so Zákazníkom. Odosielateľ nie je v zmluvnom vzťahu so Zasielateľom v prípade, že ide o osobu odlišnú od Zákazníka; v takom prípade je Odosielateľ určený objednávkou Zákazníka.

1.6 Miestom odoslania je miesto určené Zákazníkom, kde je Zasielateľ povinný prevziať zásielku alebo zásielky.

1.7 Miestom určenia je miesto určené Zákazníkom, na ktorej je Zasielateľ povinný doručiť zásielku alebo zásielky.

1.8 Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

1.9 Obchodnými podmienkami sa rozumejú tieto obchodné podmienky.

1.10 Cenníkom sa rozumie cenník Zasielateľa zverejnený na Webových stránkach www.parcelona.sk.

1.11 Kuriérom sa rozumie pracovník (vodič) Dopravcu, Prepravcu alebo Zasielateľa (pokiaľ Zasielateľ realizuje dopravu priamo), ktorý doručuje zásielku.

1.12 Prepravcom alebo Dopravcom sa rozumie špecializovaná externá prepravná, alebo kuriérska firma.

1.13 Vnútroštátnou zásielkou - zásielka, ktorej preprava prebieha výhradne na území Slovenskej republiky.

1.14 Medzinárodná zásielka - zásielka, ktorej preprava prebieha taktiež mimo územia Slovenskej republiky.

1.15 Kde sa v týchto Obchodných podmienkach hovorí o tom, že podanie je potrebné učiniť písomnou formou, rozumie sa tým podanie urobené na listine či obdobnom hmotnom materiáli, alebo podanie urobené elektronickou poštou (e-mail).

1.16 Dodané kuriérske služby môžu fakturovať právnická alebo fyzická osoba (Zasielateľ) uvedená v článku 1.2. týchto obchodných podmienok.

 

2. Základné ustanovenia

2.1 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky kuriérske (prepravné) služby poskytované alebo obstarané Zasielateľom. Od týchto Obchodných podmienok sa dá v jednotlivom prípade odchýliť len na základe písomnej dohody Zasielateľa a Zákazníka.

2.2 Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre Zákazníka od okamihu, kedy vstúpi do právneho vzťahu so Zasielateľom a sú neoddeliteľnou súčasťou každej zasielateľskej zmluvy, ktorú Zasielateľ uzatvára. Zákazník uzavretím zasielateľskej zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami.

2.3 Zasielateľ sa zaväzuje Zákazníkovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí (ďalej len "zásielky" alebo "zásielka" ak ide o jednu bližšie neurčitú vec) určených Zákazníkom z Miesta odoslania do Miesta doručenia vrátane vykonania ďalších úkonov súvisiacich s prepravou , podľa objednávky Zákazníka. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Zasielateľovi za túto činnosť odmenu podľa Cenníka. Zákazník výslovne súhlasí, že Zasielateľ je oprávnený sám vykonať prepravu, ktorú má obstarať.

2.4 Zákazník je vo výlučnom zmluvnom vzťahu len so Zasielateľom a v žiadnom prípade nie s akoukoľvek ďalšou osobou, ktorú Zasielateľ dohodne pre prepravu zásielky.

2.5 Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok zasielateľov sú obchodné podmienky prepravných spoločností, ktorými je preprava realizovaná, pokiaľ Zasielateľ nevykonáva prepravu sám. Preprava zásielky je viazaná obchodnými podmienkami všetkých prepravných spoločností, ktoré sa zúčastňujú prepravy zásielky, a to podľa výberu Zasielateľa. Reklamácia sa riadi obchodnými podmienkami prepravcu, v ktorého úseku prepravy došlo ku škode.

 

3. Zásielka

3.1 Zásielkou sa rozumie predmet určený na prepravu, ktorý má v súlade s týmito Obchodnými podmienkami Zasielateľ povinnosť dopraviť Príjemcovi.

3.2 Zásielka musí byť riadne zabalená tak, aby bola chránená proti strate či poškodeniu a aby nemohla poškodiť iné zásielky, prípadne dopravné prostriedky, a nespôsobila ujmu na zdraví obslužnému personálu alebo akýmkoľvek tretím osobám.

3.3 Na zásielke musí byť uvedená adresa Odosielateľa a Príjemcu a musí byť zabezpečená obalom proti akémukoľvek poškodeniu alebo inému znehodnoteniu, a to predovšetkým s ohľadom na spôsob prepravy.

3.4 Z prepravy sú vylúčené veci (pokiaľ tak nedovoľujú prepravné podmienky zvoleného Prepravcu):

 • (a) ktorých vlastníctvo, šírenie alebo držba je podľa vnútroštátnych právnych predpisov zakázané;
 • (b) ktorých preprava po ceste alebo akákoľvek iná manipulácia s nimi podlieha národným alebo medzinárodným predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom alebo ich preprava po ceste alebo akákoľvek iná manipulácia s nimi môže byť inak nebezpečná pre zasielateľov, najmä preprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, jedov, výbušnín, traskavých látok, vojenskej munície a ďalších obdobných predmetov;
 • (c) krehké a ľahko rozbitné predmety a také predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ujmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku či môžu inak ohroziť riadnu prepravu;
 • (d) ktoré nie sú chránené alebo zabalené zodpovedajúcim spôsobom, predovšetkým s prihliadnutím na hmotnosť predmetu alebo jeho iný charakter;
 • (e) ktorým chýbajú potrebné podklady a údaje, predovšetkým nie je uvedená úplná adresa Príjemcu;
 • (f) ktorých maximálne rozmery sú: dĺžka – 200 cm a súčet obvodu a dĺžky 300 cm, prípadne plochý predmet so šírkou väčšou ako 100 cm; pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu;
 • (g) živé zviera alebo živé zvieratá a živočíchy, pozostatky ľudí a živočíchov;
 • (h) platné eurobankovky i cudzej meny, šeky, zmenky a iné cenné papiere, tovar mimoriadnej hodnoty (hlavne drahé kovy a kamene, šperky, starožitnosti, umelecké predmety a nepoistené veci vysokej hodnoty (tj. nad 18.900, - Kč a / alebo 700, - € );
 • (i) tovar podliehajúci zvláštnemu režimu (nebezpečenstvo nákazy), nákazlivý a zapáchajúci tovar;
 • (j) umelecké diela, antikvariátne predmety;
 • (k) zásielka, ktorej preprava je vzhľadom na ustanovenie poštového zákona zakázaná alebo zákon ustanovuje poskytovanie niektorých služieb výlučne verejným operátorom (č. 324/2011 Zb.);
 • (l) iné predmety, ktoré sú pre prepravu zásielok nevhodné (ďalej len "predmety vylúčené z prepravy").

3.5 V prípade, že Zákazník resp. Odosielateľ odovzdá Zasielateľovi na prepravu zásielku, ktorá obsahuje predmet vylúčený z prepravy, Zasielateľ nezodpovedá za žiadne škody na takejto zásielke. V takom prípade je Zákazník resp. Odosielateľ povinný uhradiť Zasielateľovi všetky náklady spojené so službou Zasielateľa a vzniknutou škodou. Za to, že zásielka neobsahuje predmety vylúčené z prepravy, zodpovedá Zákazník (aj pokiaľ sa nejedná o osobu totožnú s Odosielateľom). Ak je Odosielateľom osoba odlišná od Zákazníka, je Zákazník povinný zabezpečiť, že Odosielateľ si je vedomý ustanovení týchto Obchodných podmienok a že koná v súlade s nimi. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek porušeniu povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok zo strany Odosielateľa, považuje sa takéto porušenie za porušenie povinností zo strany Zákazníka.

3.6 Z prepravy je vylúčený tiež predmet, ktorý, hoci inak spĺňa podmienky určené týmito Obchodnými podmienkami na zásielku, má byť odoslaný z Miesta odoslania alebo je Zákazníkom adresovaný na Miesto určenia, ktoré je nedosiahnuteľné, dosiahnuteľné len s mimoriadnym úsilím alebo inak nevhodné, prípadne ide o miesto, kde Zasielateľ neposkytuje svoje služby.

3.7 V prípade pochybností o tom, či ide alebo nejde o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy, je rozhodujúci názor zasielateľov. Zasielateľ je oprávnený, nie však povinný merať či vážiť zásielku resp. ju otvoriť a prekontrolovať jej obsah.

 

4. Povinnosti Zasielateľa

4.1 Zasielateľ sa zaväzuje:

 • (a) v prípade, že potvrdí objednávku Zákazníka, prevziať zásielku na Mieste odoslania;
 • (b) po prevzatí zásielky na Mieste odoslania zabezpečiť jej prepravu Príjemcovi zásielky na Miesto určenia;
 • (c) v prípade nemožnosti zásielku doručiť (článok 6.5) je Zasielateľ povinný bez ďalšieho odkladu informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup;
 • (d) odovzdať proti písomnému potvrdeniu zásielku Príjemcovi na Mieste určenia;
 • (e) zabezpečiť prepravu zásielok riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rámci svojich možností v lehote dohodnutej so Zákazníkom (tj. podľa dohodnutého/objednaného druhu služieb Zasielateľovi);
 • (f) všestranne chrániť záujmy Zákazníka, pokiaľ ide o ochranu prepravy zásielky proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť pri preprave;
 • (g) zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii prepravy.

4.2 Právny vzťah medzi Zákazníkom a Zasielateľom, ak medzi nimi nie je podpísaná písomná zmluva, vzniká okamihom, kedy Zasielateľ prijme objednávku Zákazníka (pomocou webovej stránky, e-mailom, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo telefonicky). Týmto okamihom vzniká povinnosť zasielateľa obstarať prepravu zásielky a ďalšie služby s prepravou súvisiace a povinnosť Zákazníka zaplatiť za prepravu príslušnej zásielky a ďalších služieb s prepravou súvisiacich cenu podľa týchto Obchodných podmienok a Cenníka zasielateľov. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Zasielateľovi odmenu za všetky činnosti, a to vrátane služieb doplnkových, nadštandardných úkonov, príplatkov a ďalších služieb, ktoré si zákazník objednal, a to vo výške podľa aktuálneho Cenníka.

4.3 Zákazník podaním objednávky dáva Zasielateľovi súhlas na monitorovanie / nahrávanie telefonických objednávok. V prípade sporu o objednávku alebo jej obsah má Zasielateľ právo takýto záznam (pokiaľ bol vyhotovený) použiť. Ak je Zákazník právnickou osobou, zaväzuje sa toto právo zasielateľa zabezpečiť aj vo vzťahu k svojim zamestnancom, prípadne iným osobám, ktoré jeho menom objednávali (tj. Zasielateľ predpokladá, že všetky osoby uskutočňujúce objednávky menom Zákazníka sú o uvedenom práve zasielateľov riadne informované zo strany zákazníka a že s uplatňovaním tohto práva zasielateľov vyslovili svoj súhlas). Zasielateľ sa zaväzuje záznam nepoužiť iným spôsobom; za porušenie tejto povinnosti zodpovedá za škodu tým Zákazníkovi spôsobenú.

4.4 Zasielateľ môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho zasielateľa a zodpovedá pri tom za prepravu zásielky, ako by prepravu uskutočňoval sám.

4.5 Akékoľvek právne nároky voči Zasielateľovi sú premlčané po uplynutí jedného roka. Premlčacia lehota začína plynúť dňom, kedy sa oprávnená strana dozvedela, alebo mohla dozvedieť, o svojom nároku, najneskôr však dňom doručenia.

 

5. Povinnosti Zákazníka

5.1 Zákazník sa zaväzuje:

 • (a) v prípade, že chce využiť služby zasielateľa, objednať prepravu zásielky stanoveným spôsobom, tj. pomocou webovej stránky, e-mailom alebo telefonicky;
 • (b) vyznačiť na zásielke kompletnú adresu Miesta odoslania a Miesta určenia vrátane čísla evidenčného a popisného (vrátane presného podlažia a čísla dverí, prípadne inej špecifikácie priestorov Miesta určenia, ak ide o dom s viacerými podlažiami alebo s viacerými bytmi alebo nebytovými priestormi); len jedno číslo uvedené pri príslušnej ulici sa považuje za číslo orientačné, pokiaľ nie je Zákazníkom písomne určené inak;
 • (c) v objednávke uvádzať svoje meno, adresu a telefónne číslo; ak bol Zákazníkovi pridelený kód zákazníka, stačí uviesť len tento kód; kódom Zákazníka sa rozumie zákaznícke číslo stáleho Zákazníka; ďalej v objednávke uviesť aj adresu Odosielateľa (adresu Miesta odoslania), adresu Príjemcu (adresu Miesta určenia), hraničnú hmotnosť zásielky, typ zásielky (obálka, balík pod.), druh objednávanej služby podľa Cenníka Zasielateľa a ďalšie údaje stanovené týmito Obchodnými podmienkami;
 • (d) zabezpečiť riadne a bezpečné zabalenie zásielky primeranej povahe a druhu zásielky vrátane označenia Príjemcu zásielky na obale; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Zasielateľovi porušením tejto povinnosti;
 • (e) pri nakládke a vykládke rozmernejších zásielok nad 50 kg zabezpečiť kuriérovi primeranú pomoc;
 • (f) uviesť hodnotu zásielky v okamihu objednávky prepravy zásielky, ak je hodnota zásielky vyššia ako 170, - €, s tým, že v opačnom prípade nesie dôsledky nesplnenia tejto povinnosti podľa článku 11.6;
 • (g) odovzdať Zasielateľovi najneskôr pri odovzdaní zásielky zvláštne listiny, pokiaľ sú potrebné na splnenie prepravy zásielky;
 • (h) potvrdiť odovzdanie a prevzatie každej zásielky na prepravu na oficiálnom k ​​tomu určenom prepravnom liste Zasielateľa a v prípade požiadavky Zasielateľa je Zákazník povinný doručiť Zasielateľovi príkaz na obstaranie prepravy (zasielateľský príkaz);
 • (i) poskytnúť Zasielateľovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Zasielateľovi porušením tejto povinnosti;
 • (j) prijať späť nedoručiteľnú zásielku.
 • (k) v prípade uplatnenia reklamácie pre účely náhrady škody je Zákazník povinný doložiť doklad s nadobúdacou cenou zásielky.

5.2 Zákazník je zodpovedný za prípravu zásielky na odoslanie tak, aby Zasielateľ mohol zásielku na Mieste odoslania bez zbytočného odkladu prevziať; pokiaľ nie je zásielka pripravená a nebude možné, aby Zasielateľ zásielku prevzal od Odosielateľa do piatich minút od príjazdu na príslušnú adresu, je Zákazník povinný zaplatiť náhradu za stratu času Zasielateľa podľa platného Cenníka Zasielateľa. Zasielateľ má právo v prípade naliehavej potreby odvolať osobu prepravujúcu zásielku menom Zasielateľa. V takom prípade sa Zákazníkovi účtuje za objednanú službu plná cena podľa platného Cenníka. V prípade opätovného objednania Zasielateľa sa toto považuje za novú objednávku, avšak Zákazníkovi prináleží na túto opätovnú objednávku zľava podľa platného Cenníka, pričom za opätovné objednanie Kuriéra sa považuje objednanie do dvoch hodín od nahlásenia pôvodnej objednávky, objednanie po tomto časovom limite sa považuje za novú objednávku bez uplatnenia vyššie uvedenej zľavy. Zasielateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za neskoré doručenie zásielky, pokiaľ bolo toto oneskorenie spôsobené zdržaním pri preberaní zásielky nezavinenom Zasielateľom a / alebo samotným Kuriérom. Zasielateľ nie je oprávnený účtovať náhradu za stratu času, resp. odvolať osobu prepravujúcu zásielku menom Zasielateľa v prípadoch, ak zdržanie s prevzatím zásielky bolo spôsobené Zasielateľom.

5.3 Pokiaľ Zákazník nie je v danom prípade totožný s Odosielateľom, je Zákazník povinný zabezpečiť, aby uvedené povinnosti boli dodržané; v prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto článku je Zákazník zodpovedný rovnako, ako by zásielku odosielal sám.

5.4 Zákazník berie na vedomie, že Zasielateľ môže požadovať uhradenie ceny za dodatočné služby nedohodnuté pri uzavretí zasielateľskej zmluvy, ktoré Zákazník, Odosielateľ alebo Príjemca od Zasielateľa alebo Dopravca / Prepravca dodatočne vyžaduje a tiež pokuty účtované Dopravcom / Prepravcom za nedodržanie prepravných alebo všeobecných obchodných podmienok Zákazníkom.

 

6. Doručovanie zásielok

6.1 Povinnosť Zasielateľa zásielku doručiť je splnená odovzdaním zásielky Príjemcovi na Mieste určenia, a to u prvých uzamykateľných dverí objektu na adrese udanej Zákazníkom.

6.2 Ak nebol Zákazníkom označený Príjemca osobne zastihnutý, môže byť oproti písomnému potvrdeniu vydaná zásielka aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na Mieste určenia v priestoroch Príjemcu, rovnako tak ako iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností predpokladať, že sú oprávnené zásielku prijať (predovšetkým recepční v objekte s viacerými firmami). To neplatí, ak Zákazník v objednávke uvedie, že zásielka musí byť odovzdaná výlučne Príjemcovi; v takom prípade je nutné zásielku vydať iba Príjemcovi a nikomu inému. Zasielateľ nie je v žiadnom prípade povinný kontrolovať totožnosť Príjemcu.

6.3 Pokiaľ Zákazník predpokladá, že Príjemca nemusí byť v dobe doručenia zásielky prítomný, môže v objednávke uviesť povolenie na odovzdanie zásielky osobe mimo kanceláriu alebo byt Príjemcu (napr. Susednej firme, do schránky a pod.).

6.4 V prípade, že Zákazník v objednávke uvedie, že prepravu danej zásielky zaplatí Príjemca, je Zasielateľ oprávnený vydať zásielku Príjemcovi aj vtedy, ak Príjemca cenu za prepravu zásielky zaplatiť odmietne. V takom prípade je cenu za prepravu danej zásielky povinný zaplatiť Zákazník.

6.5 V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, a to najmä z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito Obchodnými podmienkami zásielku na Mieste určenia odovzdať (ďalej len "nedoručiteľná zásielka"), musí o tom Zasielateľ bezodkladne informovať Zákazníka a čakať na ďalšie inštrukcie. Pokiaľ v primeranej dobe, najneskôr však do desiatich minút, nebudú dané žiadne inštrukcie, alebo ak nebude možné tieto inštrukcie splniť, prípadne ak nebude možné kontaktovať Zákazníka, je Zasielateľ povinný zásielku doručiť späť Zákazníkovi. V prípade, že Zákazník dá o nedoručiteľnej zásielke Zasielateľovi ďalšie inštrukcie, je Zákazník povinný Zasielateľovi zaplatiť aj cenu za plnenie týchto ďalších inštrukcií.

6.6 Povinnosť Zasielateľa zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky jej vrátením Zákazníkovi. V tomto prípade náleží Zasielateľovi takisto cena za spiatočnú prepravu.

6.7 Dokiaľ Zasielateľ zásielku nevydá Príjemcovi, je Zákazník oprávnený požadovať, pokiaľ to je technicky možné, aby preprava zásielky bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak v súlade s účelom prepravy. V takomto prípade musí Zákazník uhradiť náklady s tým spojené v súlade s Cenníkom zasielateľa.

6.8 Ak nemôže byť nedoručiteľná zásielka Zákazníkovi vydaná, je Zasielateľ oprávnený vziať zásielku do úschovy. Ak bezprostredne hrozí škoda na zásielke alebo ak hrozí vzhľadom k nemožnosti ďalšieho uchovávania zásielky škoda Zasielateľovi, a ak zároveň v oboch prípadoch nie je možné vyžiadať si pokyny Zákazníka, ak Zákazník nedáva žiadne pokyny, alebo ak sú jeho pokyny zjavne neuskutočniteľné alebo uskutočniteľné iba s nákladmi zjavne neprimeranými povahe a hodnote zásielky, prípadne ak si Zákazník nevyzdvihne zásielku od zasielateľa alebo neumožní jej doručenie do desiatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená, je zasielateľ oprávnený zásielku vhodným spôsobom predať na účet Zákazníka, pričom Zákazníkovi vydá výťažok po odpočítaní účelne vynaložených nákladov spojených s predajom a náhradu za skladovanie tejto Zásielky. Pokiaľ zo zdržania zásielky hrozí nebezpečenstvo, a ak zároveň nie je možnosť primeraného predaja alebo by náklady s predajom boli zjavne neprimerané povahe zásielky, a to predovšetkým v prípade, ak náklady na predaj prevyšujú predpokladaný zisk z predaja, je Zasielateľ oprávnený zásielku zničiť. Náklady, ktoré vzniknú úschovou, predajom, poprípade zničením zásielky nesie Zákazník.

6.9 Poskytovateľ neposkytuje prepravu zásielok do P.O.BOX.

6.10 V prípade prevzatia zásielky bez výhrad, Zákazník / Príjemca nemá nárok na uplatnenie právnych nárokov vychádzajúce z nesprávneho uskutočnenia služieb.

 

7. Doba na doručenie zásielky

7.1 Zákazník môže objednať službu Zasielateľovi 7 dní v týždni, počas celého dňa. Objednávky na zásielky, ktoré Zasielateľ prijme po 16.00 hodine a v sobotu, nedeľu alebo v štátny sviatok môžu byť realizované až nasledujúci pracovný deň.

7.2 Doba, do kedy je potrebné zásielku doručiť Príjemcovi, sa riadi prepravnými lehotami Zasielateľa, ktoré sú uvedené pri jednotlivých druhoch poskytovaných služieb v Cenníku zasielateľa. V prípade pochybností alebo rozporov platí, že záväzné sú tie lehoty, ktoré Zasielateľ zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).

7.3 Maximálne prepravné lehoty začínajú plynúť od okamihu prevzatia zásielky od Odosielateľa do okamihu odovzdania zásielky Príjemcovi, prípadne do okamihu neúspešného pokusu o odovzdanie zásielky Príjemcovi.

7.4 Zasielateľ sa vynasnaží v rámci svojich možností doručiť zásielku v maximálnych prepravných lehotách uvedených vyššie. Tieto maximálne prepravné lehoty však nie sú zaručené a Zasielateľ teda nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené oneskoreným doručením. Zasielateľ však v prípade oneskoreného doručenia zavineného Zasielateľom poskytne v prípade uplatnenia zo strany Zákazníka zľavu z ceny za prepravu v zmysle Cenníka Zasielateľa. Zľava nebude poskytnutá v prípadoch uvedených v článku 11.3 týchto Obchodných podmienok a v ďalších prípadoch ustanovených týmito Obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými predpismi.

 

8. Ceny za prepravu

8.1 Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym Cenníkom Zasielateľa, ktorý je prístupný na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).

8.2 Zákazník je povinný za prepravu alebo za iné služby v zmysle týchto Obchodných podmienok zaplatiť cenu podľa aktuálneho Cenníka Zasielateľa, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.

8.3 Pre cenu za prepravu zásielky je záväzný ten platný a účinný Cenník, ktorý Zasielateľ zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).

8.4 Zasielateľ a Prepravca/Dopravca je oprávnený upraviť údaj o hmotnosti resp. ďalších parametroch zásielky uvedený Zákazníkom a následne priradiť zodpovedajúcu službu v prípade, že zistí rozdiel medzi údajom uvedeným v objednávke prepravy a skutočnými parametrami zásielky. V takom prípade je na účely výpočtu výšky odmeny Zasielateľa rozhodujúci údaj zistený Zasielateľom.

8.5 V prípade neuvedenia skutočných rozmerov, alebo hmotnosti môže byť cena prepravy doúčtovaná.

8.6 Cena za prepravu zásielky môže byť uhradená v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na základe faktúry - daňového dokladu Zasielateľa - splatnej do 7 dní odo dňa jej vystavenia, alebo prostredníctvom elektronickej platobnej brány. V prípade platby v hotovosti účtuje Zasielateľ Zákazníkovi poplatok v zmysle aktuálneho Cenníka Zasielateľa. Zasielateľ zasiela Zákazníkovi elektronicky faktúru, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom, ibaže Zákazník písomne ​​požiada Zasielateľa o doručovanie faktúr v listinnej podobe. Zákazníkom, s ktorými má Zasielateľ podpísanú Rámcovú zmluvu o kuriérskych službách, fakturuje Zasielateľ administratívny poplatok 1, - € (pri fakturovanej čiastke nad 33, - € bez DPH) alebo 2, - € (pri fakturovanej čiastke 33, - € a nižšej) za vystavenie faktúry v papierovej forme. Zákazníkom, s ktorými nemá Zasielateľ podpísanú písomnú Rámcovú zmluvu o kuriérskych službách, fakturuje Zasielateľ administratívny poplatok 2, - € (pri zaslaní elektronickej faktúry s čiastkou 33, - € alebo nižšou alebo pri vystavení písomnej faktúry a fakturovanej čiastke nad 33, - €) a poplatok 3, - € (za vystavenie listinnej faktúry s čiastkou 33, - € a nižšou). V ostatných prípadoch administratívny poplatok Zasielateľ neúčtuje.

8.7 V prípade omeškania s úhradou ceny je Zasielateľ oprávnený účtovať Zákazníkovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti presiahne 20 dní, Zákazník stráca nárok na prípadné zmluvne dohodnuté cenové zvýhodnenie až do okamihu úhrady ceny v plnej výške. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti prekročí 100 dní, je okrem úroku z omeškania Zákazník povinný stý prvý deň omeškania uhradiť Dopravcovi taktiež zmluvnú pokutu vo výške 25% z dlžnej čiastky (súčasne Zákazník stráca trvale nárok na prípadné zmluvne dohodnuté cenové zvýhodnenie ). Nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.

8.8 V prípade omeškania s úhradou faktúry je Zasielateľ oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu ceny za všetky ďalšie objednané zásielky v hotovosti.

8.9 Ak Zasielateľ nemôže dokončiť prepravu kvôli skutočnostiam, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť ceny zodpovedajúcu uskutočnenej preprave podľa Cenníka Zasielateľa. Skutočnosť, za ktorú Zasielateľ nezodpovedá, je nemožnosť doručiť zásielku z dôvodu na strane Zákazníka a skutočnosť vymedzená v článku 11.3.

8.10 V prípade omeškania s úhradou ceny nie je Zasielateľ povinný plniť svoje povinnosti voči Zákazníkovi, prípadne poskytovať ďalšie služby Zákazníkovi výhradne proti platbe v hotovosti.

8.11 Poplatky, ktoré fakturuje Zasielateľ Zákazníkovi podľa týchto Obchodných podmienok alebo Cenníka Zasielateľa, sú uvedené bez 20% DPH.

8.12 Ak v objednávke nie je presne určený platiteľ služby, službu v takom prípade je vždy povinný uhradiť odosielateľ zásielky.

 

9. Ďalšie služby

9.1 Okrem služieb zabezpečenia prepravy zásielky a kuriérskych (prepravných) služieb poskytuje Zasielateľ aj ďalšie služby uvedené v Cenníku zasielateľa.

9.2 Ponuka všetkých ďalších služieb sa nachádza na aktuálnych propagačných materiáloch Zasielateľa a na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).

9.3 Na služby uvedené v tomto článku sa primerane použijú tieto Obchodné podmienky, ibaže z povahy danej služby vyplýva, že konkrétne ustanovenie je na ňu neaplikovateľné.

9.4 Bližšie podrobnosti o jednotlivých službách sú uvedené v príslušných propagačných materiáloch a na prístupnom informačnom systému (Internet).

 

10. Pravidelná preprava

10.1 Pokiaľ si Zákazník dohodne so Zasielateľom pravidelnú prepravu zásielok, je Zasielateľ povinný zabezpečiť, aby sa pravidelne na miesto určené Zákazníkom ako Miesto odoslania v Zákazníkom požadovanú hodinu dostavovala osoba prepravujúca zásielky menom Zasielateľa, ktorá bude pripravená prevziať Zákazníkove zásielky.

10.2 Ak je dohodnutá pravidelná preprava, Zákazník je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za túto službu bez ohľadu na to, či Zákazník v dohodnutom čase v Mieste odoslania odovzdá alebo neodovzdá Dopravcovi zásielku na prepravu.

 

11. Zodpovednosť zasielateľa za škody

11.1 Zasielateľ zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí Zasielateľom až do jej vydania Príjemcovi, prípadne do vrátenia zásielky Zákazníkovi.

11.2 V súlade s článkom 7.3 týchto obchodných podmienok Zasielateľ nezodpovedá za škody vzniknuté neskorým doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky.

11.3 Zasielateľ nezodpovedá za škody na zásielke (tj. Škody vzniknuté úplnou alebo čiastočnou stratou zásielky, jej poškodením alebo poškodením obalu) alebo za škody vzniknuté neskorým doručením, chybným doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky, pokiaľ takáto škoda bola spôsobená:

 • (a) v dôsledku porušenia povinností Zákazníka, prípadne tretej osoby, od ktorej Zasielateľ preberal zásielku v Mieste odoslania alebo v dôsledku porušenia povinností vlastníka zásielky alebo Príjemcu zásielky;
 • (b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku;
 • (c) chybným alebo nedostačujúcim obalom Zásielky, či nevhodným spôsobom balenia;
 • (d) neúplnou, nesprávnou či zavádzajúcou informáciou Klienta o obsahu Zásielky a jej povahe;
 • (e) mimoriadnymi okolnosťami, ako je vojna, štrajk (okrem štrajku zamestnancov Zasielateľa alebo zamestnancov osoby, ktorá na základe právneho vzťahu so Zasielateľom zabezpečuje prepravu zásielky), záplavy, extrémne poveternostné podmienky, dopravný kolaps, silná prevádzka, mechanické poškodenie alebo preťaženie ciest a diaľnic, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti predstavujúce prekážku, ktorá nastala nezávisle na vôli Zasielateľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zasielateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej , že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal;
 • (f) trestným činom tretích osôb ako napr. lúpež, krádež alebo podpaľačstvo;
 • (g) činom alebo zanedbaním ktoréhokoľvek bezpečnostného, štátneho alebo podobného úradníka alebo činiteľa leteckej spoločnosti či letiska;
 • (h) ak hmotnosť alebo rozmery zásielky nesúhlasia s deklarovanou hmotnosťou pri jej odosielaní.

11.4 Pri vzniknutej škode na zásielke je Zasielateľ povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

11.5 V prípade zodpovednosti za škody na zásielke je zodpovednosť určovaná cenou zásielky pri započatí prepravy. V prípade pochybností s určením výšky vzniknutej škody sa za túto škodu v jednotlivom prípade považuje čiastka zodpovedajúca cene prepravy danej zásielky, ak nepreukáže Zákazník niečo iné.

11.6 Pokiaľ je hodnota zásielky väčšia ako 170, - €, Zákazník je povinný hodnotu zásielky uviesť v okamihu objednávky prepravy zásielky. Ak túto hodnotu v okamihu objednávky zásielky neuvedie, platí, že hodnota zásielky nie je väčšia ako 170, - € a Zákazník preto nie je oprávnený sa domáhať zaplatenia náhrady škody na zásielke väčšej ako 170 , - €.

11.7 Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považuje sa za škodu alebo poškodenie zo straty listového dokumentu alebo nosiča dát v informačnej technike cena takéhoto prázdneho listového dokumentu alebo prázdneho nosiča dát. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v predchádzajúcom odseku.

11.8 Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považujú sa za škodu zo straty inej zásielky, ako je zásielka uvedená v predchádzajúcom odseku, náklady na výmenu takejto veci, prípadne primeraná trhová hodnota veci. Pri poškodení alebo znehodnotení takejto zásielky je Zasielateľ povinný nahradiť rozdiel medzi hodnotou, ktorú mala zásielka v čase prevzatia Zasielateľom, a hodnotou, ktorú má zásielka poškodená alebo znehodnotená. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v článku 11.6.

11.9 Zodpovednosť Zasielateľa za škodu na zásielke je obmedzená najvyššou čiastkou 17.820, - Kč a/alebo 660, - €.

11.10 Zasielateľ nezodpovedá za objednávky nesplnené z technických dôvodov, ako sú napr. výpadky alebo poruchy webových stránok Zasielateľa.

11.11 Zasielateľ zodpovedá v každom prípade za škodu skutočnú; zodpovednosť za ušlý zisk, sankcie z omeškania, zmluvné pokuty, penále, nároky tretích osôb, či záväzky Zákazníka vzniknuté voči tretím osobám, či ďalšie následné škody je vylúčená. Skutočnou škodou sa rozumie suma, o ktorú sa zmenšila hodnota zásielky. Hodnota zásielky je určená obstarávacou cenou veci, ktorá je obsahom zásielky.

11.12 Zasielateľ nie je povinný zásielku poistiť. Túto povinnosť je možné dohodnúť iba samostatnou zmluvou medzi Zasielateľom a Zákazníkom.

11.13 Zásielka môže byť v niektorých prípadoch vrátená z colného úradu pri exporte, alebo v danej krajine kvôli obsahu prepravovaného tovaru (nebezpečný tovar, výbušné látky, preprava vecí, ktoré do danej krajine nie sú povolené prepravovať pod.) A v týchto prípadoch nie je možné reklamovať prepravu.

11.14  Vzhľadom k prijatiu ustanovení poriadku firmy PPL, IN TIME SK, DHL, TNT, IN TIME CZ, alebo GLS, ktorej poriadok tvorí integrálnu súčasť tohto poriadku, všetky obmedzenia zodpovednosti v nich obsiahnuté sú prevedené na Zasielateľa a v rovnakom rozsahu obmedzujú jeho zodpovednosť voči Objednávateľovi.

11.15 Objednávateľ je povinný zistiť si všetky potrebné informácie o možnosti prepravy do zahraničia a Zasielateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vrátenie tovaru Prepravcom / Dopravcom z dôvodu nesplnenia týchto podmienok. Berie na zreteľ rôzne pokyny a podmienky pre doručovanie pre rôzne prepravné spoločnosti.

11.16 Ak Objednávateľ nedoručí Zasielateľovi do 10 dní odo dňa doručenia zásielky písomné oznámenie o spôsobenej škode, za ktorú Zasielateľ zodpovedá, nenesie Zasielateľ voči Zákazníkovi v žiadnom prípade zodpovednosť.

11.17 Zasielateľ nenesie zodpovednosť, ak sa jedná o prípady s výlúčením zodpovednosti dopravcu podľa ustanovení medzinárodných dohovorov alebo národného práva.

11.18 V prípade uznania reklamácie zásielky, zasielateľ zákazníkovi vyplatí náhradu škody maximálne do výšky nadobúdacej hodnoty zásielky. Nadobúdaciu hodnotu zásielky tvorí suma uvedená na nadobúdacom účtovnom doklade danej zásielky.

12. Reklamácia zodpovednosti zasielateľa za škody

12.1 Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke alebo za škody spôsobené neskorým alebo chybným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich dní odo dňa doručenia zásielky Príjemcovi alebo vrátenie zásielky Zákazníkovi, inak nenesie Zasielateľ voči Zákazníkovi žiadnu zodpovednosť. Pokiaľ ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do desiatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená,

12.2 Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odstavca musí byť písomná, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s týmito Obchodnými podmienkami (ibaže presná výška škody nie je zatiaľ Zákazníkovi známa, čo musí byť v písomnej reklamácii výslovne uvedené) a musí byť doručená Zasielateľovi v lehote podľa predchádzajúceho odseku .

12.3 Pokiaľ Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že zásielka bola doručená včas a riadne.

 

13. Zodpovednosť zákazníka za škody

13.1 Zákazník zodpovedá Zasielateľovi za všetky ujmy, ktoré Zasielateľovi alebo inej osobe vzniknú tým, že Zákazník nesplnil niektorú zo svojich povinností vrátane toho, že odovzdal Zasielateľovi predmet, ktorý je podľa týchto Obchodných podmienok vylúčený z prepravy.

13.2 Zákazník je zodpovedný za škodu spôsobenú zásielkou alebo jej obsahom, ktorú Zákazník odovzdal Zasielateľovi. Zákazník je zodpovedný aj za škodu, ktorú týmto spôsobil tretím osobám.

 

14. Autentické znenie Obchodných podmienok a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom

14.1 Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadne odlišným prehlásením osôb vystupujúcich menom Zasielateľa, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené písomne a podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene Zasielateľa.

14.2 Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia iba vtedy, ak písomná zmluva neurčí niečo iné.

14.3 Tieto Obchodné podmienky sú zverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme s možnosťou diaľkového prístupu (Internet), a to na adrese [*]. V prípade rozporu medzi písomným vyhotovením Obchodných podmienok a ich verziou zverejnenou na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) má prednosť verzia zverejnená na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), ktorá je jedinou autentickou verziou Obchodných podmienok.

 

15. Ochrana osobných údajov

15.1 Zasielateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) spracováva, zhromažďuje a uchováva osobné údaje Zákazníka uvedené v Zmluve, prípadne získané z iných zdrojov súvisiacich so vzájomnou spoluprácou Zákazníka a Zasielateľa, a ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre poskytnutie služieb.

15.2 Osobné údaje budú Zasielateľom spracovávané a uchovávané v zákazníckej databáze Zasielateľa pre účely plnenia jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, evidenčné a marketingové účely. Medzi tieto údaje predovšetkým patria údaje o platiteľovi, odosielateľovi a príjmateľovi zásielky, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z obchodného vzťahu. (Predovšetkým meno a priezvisko, e-mail, telefón, adresa doručenia a adresa fakturačná, IP adresa, informácie o prístupe, cookies, sledovanie návštevnosti, sledovanie kurzorov a pod.).

15.3 Zasielateľ uchováva osobné údaje:

 •  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Zasielateľom a Zákazníkom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Zasielateľ osobné údaje vymaže.

15.4 Ak Zákazník požiada  Zasielateľa o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je Zasielateľ povinný v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a v súlade s platnými právnymi predpismi mu informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať, a ak Zákazník zistí nepresnosti v údajoch spracovávaných Zasielateľom, je oprávnený žiadať, aby Zasielateľ vykonal opravu.

15.5 V prípade súhlasu Zákazníka môžu byť osobné údaje Klienta použité v súlade so zákonom č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15.5 Zasielanie obchodných oznámení od Zasielateľa je podmienené jednoznačným súhlasom Zákazníka. Obsahom obchodného oznámenia sú informácie o novinkách, zľavách a ponukách Zasielateľa.

15.6 Zákazník potvrdením záväznej objednávky súhlasí s poskytnutím týchto osobných údajov tretím stranám - Prepravcom/Dopravcom, a to výhradne za účelom plnenia zasielateľskej zmluvy. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje Zákazníka bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka odovzdávané iným tretím stranám. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

15.7 Zákazník sa zaväzuje zabezpečiť súhlas Príjemcu Zásielky so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a splnenie informačnej povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov v takom rozsahu, aby Zasielateľ mohol riadne plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

15.8 V prípade, že by sa Zákazník alebo Príjemca domnieval, že Zasielateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Zasielateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby Zasielateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť Objednávajúceho alebo Príjemcu vymazať z databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

15.9 Ak požiada Zákazník alebo Príjemca o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Zasielateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie (napr. náklady spojené s poštou a pod.), a ak Zákazník zistí nepresnosti v údajoch spracovávaných Zasielateľom, je oprávnený žiadať, aby zasielateľ vykonal opravu.

15.10 Zasielateľ nenesie zodpovednosť za správnosť či pravdivosť informácií, ktoré registrovaní užívatelia uvádzajú na Webovej stránke. Takisto Zasielateľ nenesie zodpovednosť za správnosť či pravdivosť informácií poskytovaných webovými portálmi, na ktorých sa nachádzajú odkazy na webový portál Zasielateľa.

 

16. Vzťah k právnym predpisom SR a súdne spory

16.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Zasielateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

17. Mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov

17.1 V prípade, že dôjde medzi Zasielateľom a spotrebiteľom k vzniku sporu zo Zasielateľskej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť ani vzájomnou dohodou oboch strán, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu.

17.2 Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo sa Zasielateľom vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u Zasielateľa prvýkrát.

17.3 Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.4 Zasielateľ sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov so Zákazníkom, ak ich Zákazník neodmietne.

17.5 Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii o doplnení niektorých zákonov ani arbitrážou podľa zákona č. 244/2002 Zb. o rozhodcovskom konaní, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

17.6 Po dobu trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

17.7 Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zz.. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

 

18. Záverečné ustanovenia

18.1 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.